HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Tausta

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii humanistisella alalla sekä kasvatus- ja kulttuurialalla. Keski-Suomessa HUMAKilla on kaksi kampusta: Jyväskylän kampus (kulttuurituotanto) ja Äänekosken kampus (järjestö- ja nuorisotyö). Lisäksi Jyväskylässä toimii tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskus, TKI-HUMAK Akseli, jonne on sijoitettu sekä järjestö- ja nuorisotyön alaan kuuluvaa valtakunnallista että keskisuomalaisista työelämäyhteyksistä lähtevää maakunnallista tutkimus- ja kehitystoimintaa. TKI-HUMAK Akselin yhteydessä toimii kaikille HUMAKin opiskelijoille avoin yrittäjyyden oppimisympäristö, Opiskelijatiimi.

Valtakunnallisena verkostoammattikorkeakouluna HUMAKilla on myös välittäjän rooli Keski-Suomen korkeakoulujen yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämisessä. HUMAKin Keski-Suomen yrittäjyyden oppimisympäristöt ovat osa laajempaa kokonaisuutta, joka mahdollistaa muualla Suomessa käytössä olevien mallien hyödyntämisen ja soveltamisen Keski-Suomessa. Esim. pääkaupunkiseudulla HUMAK on mukana Innoplaza-toimintamallissa ja Turun seudulla HUMAK on kehittänyt kulttuuriyrittäjyyskeskuksen sekä luovan alan yrityshautomotoimintaa.

Yrittäjyysopintojen toteutus ja tavoitteet

HUMAKin opiskelijat suorittavat 30─90 opintopisteen verran ammattiopinnoistaan harjoitteluna; työtä tekemällä, työtä tarkastelemalla, aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen tutustumalla, omien kokemustensa arvioinnilla ja teoriaan liittämisellä. Lisäksi käytössä on projektioppimisympäristö, jossa opiskelija voi yksin tai yhdessä muiden kanssa luoda itse projektin, jonka kautta suorittaa ammattiopintoja. HUMAKin harjoittelua ei toteuteta teoriaopinnoista erillisenä käytännön jaksona ammatillisten opintojen lisäksi, vaan se on yksi tapa muiden joukossa kehittyä oman alan ammattilaiseksi. Tämä pedagoginen malli on ollut erinomainen pohja yrittäjämäisen toiminnan ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämiselle.

Keskeinen osa HUMAKin yrittäjyyden opintoja on Jyväskylässä toimiva opiskelijatiimi, johon kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat voivat hakeutua yhdeksi lukuvuodeksi. Tiimissä hyödynnetään HUMAKin työ- ja projektioppimisympäristöjä, tiimioppimista ja opitaan yrittäjyyttä toimimalla lukuvuoden ajan yrittäjänä.  Tämä yrittäjyyteen ja työelämäprojekteihin painottuva vuosi sijoittuu opinnoissa toiseen, kolmanteen tai neljänteen opiskeluvuoteen. Tiimivuosi soveltuu 1) sellaiselle opiskelijalle, joka on hiukan kiinnostunut yrittäjyydestä ja haluaa testata yrittäjävalmiuksiaan ja oppia yrittäjyyttä 2) opiskelijalle, joka on kiinnostunut yrittäjyydestä ja mahdollisesti myös pysyvämmän liiketoiminnan käynnistämisestä. Tiimi on oppimisympäristö, jossa voi kehittää omaa liikeideaansa ja testata sitä käytännössä turvallisessa ympäristössä. Myös valmiin liikeidean testaaminen ja pysyvän liiketoiminnan käynnistäminen on mahdollista tiimivuoden aikana.

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa yrittäjyys tulee tutuksi kaikille opiskelijoille eri opintojaksoilla, pääasiassa järjestö- ja nuorisotyön toimijat ja talous -opintojaksolla sekä urasuunnittelun ja työelämätaitojen opinnoissa. Yrittäjyyden oppimisen tavoitteina kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa on, että kaikki opiskelijat

• tuntevat järjestöjen, kuntien ja yritysten toiminnan hallinnollisen ja taloudellisen perustan sekä vakiintuneet käytännöt sekä yritystoiminnan perusteet.

• ymmärtävät projektitoimintaa, projektien rahoituksen ja palveluiden tuotteistamisen lainalaisuudet ja käytännöt sekä osaavat tehdä kustannuslaskelmia ja talousarvioita.

Kulttuurituotannon opiskelijoiden parissa yrittäjyys nähdään selkeämmin yhtenä työllistymisvaihtoehtona, kun taas kansalaistoiminnan ja nuorisotyön kentällä opiskelijat ovat perinteisesti työllistyneet järjestöihin ja kuntiin. HUMAKin Kulttuurituotannon yksikön TKI-toiminnan muodostaa kulttuurin tuottajuuteen ja luovien alojen yrittäjyyteen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö sekä palvelutoiminta. Erityisinä painopistealueina ovat kulttuuriyrittäjyys, tapahtumatuotannot, kolmannen sektorin toiminnan kehittäminen sekä vetovoimaisiin moniarvoisiin elinympäristöihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta. TKI- toiminnan tavoitteet liittyvät keskeisesti myös opiskelijoille tuotettavaan valmiuteen. Näin yrittäjyys- ja talousopinnoilla onkin yhä keskeisempi rooli opetuksessa. Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa yrittäjyyttä tukevat opintojaksot liittyvät 40 opintopisteen liiketaloudellisen osaamisen opintokokonaisuuteen. Lisäksi syventävissä suuntautumisopinnoissa tarjotaan selkeästi yrittäjyyttä tukevia opintokokonaisuuksia.

Tavoitteena kulttuurituotannon koulutusohjelmassa on mm., että kaikki opiskelijat

• tuntevat taloudellisen toiminnan yleiset periaatteet, oman alansa yritysten toimintaympäristön ja osaavat arvioida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, tutustuvat eri tuotteistamisprosesseihin ja osaavat kehittää erilaisia palveluja tai tuotteita

• osaavat laatia toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueineen, osaavat analysoida talouden tunnuslukuja sekä perehtyvät pienyrityksen hallintoon ja talouden perusteisiin

• osaavat markkinoinnin perusteoriat ja toimintatavat sekä taiteen että kulttuurimarkkinoinnin ja myyntityön erityispiirteet

• tietävät asiakaslähtöisen ajattelun pääperiaatteet ja markkinoinnin strategisen suunnittelun lähtökohdat sekä markkinointiviestinnän keinot ja toimintatavat

• oppivat johtamaan projektityöskentelyä, hallinnoimaan projekteja ja hallitsevat kulttuurituotannon taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talousseurannan ja tuntevat näitä ohjaavaa lainsäädäntöä

Viittomakielialan koulutusta tarjotaan HUMAKin Kuopion ja Helsingin kampuksilla ja viittomakielen tulkin koulutukseen sisältyy oma 5 op yrittäjyyden kokonaisuus. Tulkkauspalveluiden järjestämisvastuun siirryttyä kunnilta valtiolle yrittäjyys on viittomakielen tulkeille yksi varteenotettava työllistymisvaihtoehto. Moni viittomakielen tulkkiopiskelija onkin viime vuosina hankkinut yrittäjyysosaamista hakeutumalla lukuvuodeksi Jyväskylän opiskelijatiimiin.

Yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja

• Työelämälähtöinen, opiskelijan omaan toimintaan, luovuuteen ja ongelmanratkaisuun perustuva tapa opiskella.

• Käytännönläheiset oppimisympäristöt: Työelämälähtöiset projektiopinnot, harjoittelut sekä mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisessa ympäristössä korkea-asteen NY-ohjelmassa. Opiskelijoiden osuuskunta Luovatron on kaikille opiskelijoille tarjolla oleva yrittäjyyden oppimisalusta, joka tarjoaa mahdollisuuden oman alan yrittäjyyden kokeilemiseen opintojen ohella ja pysyvän yritystoiminnan käynnistämiseen, toimien myös jatkopolkuna NY-opinnoille.

• Opiskelijatiimitoiminta: Oppimisympäristö, jossa eri koulutusalojen opiskelijat kehittelevät ja testaavat käytännössä yritys- ja tuoteideoita. Lehtoreiden lisäksi oppimisen tukena toimivat muut opiskelijat, opetushenkilökunta, TKI-henkilöstö ja yritysmaailman neuvonantajat.

Tulevaisuuden visio

Tulevaisuuden tavoitteena on, että kaikki opiskelijat opiskelevat yrittäjyyden perusteet jossain muodossa, kuitenkin siten, että yrittäjyys nivoutuu kaikkiin sisältöihin opintopolun varrella. Keskeinen rooli on ideoinnin, ongelmanratkaisutaitojen ja oman luovuuden merkityksen korostamisella ja näiden taitojen kehittämisen mahdollistavien oppimisympäristöjen rakentamisella. Yrittäjyysosaamisen kehittämisestä rakennetaan opiskelijalle selkeästi avautuva, eri vaihtoehdoista rakentuva oppimispolku. Yrittäjyysopintoja Keski-Suomessa rakennetaan kolmen peruspilarin varaan:

1. HUMAKin oppimisympäristöajattelu: Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus oppia yrittäjämäistä toimintaa suorittamalla niin pakollisten kuin vapaavalinnaisten opintojen sisältöjä harjoitteluina,  työelämälähtöisinä projekteina ja oman yritystoiminnan kautta.

2. Opiskelijatiimin toimintamallia yrittäjyyden ja projektioppimisen oppimisympäristönä kehitetään edelleen osana TKI-HUMAK Akseli –osaamiskeskusta. Toiminnassa hyödynnetään NY korkea-asteen mallia, jonka rinnalla kehitetään opiskelijoiden oman osuuskunnan toimintaa.

3. Rakennetaan areenoita, joissa eri oppilaitosten ja koulutusalojen opiskelijat kohtaavat ja kehittävät ideoita. Osana yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku –hanketta kehitetään yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa poikkitieteellinen, koulutusalarajat ylittävään yhteistyöhön pohjautuva yrittäjyyspolku, joka mahdollistaa yritysideoiden kehittämisen ja kokeilemisen käytännössä. Ensimmäinen vaihe on kolmen korkeakoulun (JAMK, HUMAK, Jyväskylän yliopisto) yhteistyönä syksyllä 2011 pilotoitava osaamisesta tuoteideaksi –opintojakso.

Lisätiedot: Tero Lämsä ja Kari Pirinen, etunimi.sukunimi@humak.fi

Lähde: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php