Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tavoitteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategian 2010-2015 mukaan laajennetaan yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen osaamista kaikille valituille painopistealoille. Alueelle kehitetään poikkialaisia, kansainvälisiä ja uutta yrittäjyyttä synnyttäviä oppimis- ja innovaatioympäristöjä. Näillä suuntauksilla vahvistetaan korkeakoulupohjaisen uuden yrittäjyyden kehittymistä ja yrittäjälähtöisen työskentelykulttuurin syntymistä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yrittäjyyteen oppiminen on läpileikkaavana periaatteena mukana kaikissa koulutusohjelmissa. Jokainen koulutusohjelma tuottaa opiskelijalle yrittäjyyskompetenssia seuraavalla tavalla. Opiskelija tutkinnon suoritettuaan:

  • tietää yrittäjyydessä keskeisen liiketoimintaosaamisen tiedolliset perustat: liiketoimintasuunnittelu, talous, lainsäädäntö, markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu, johtaminen ja henkilöstöhallinto, tuotanto sekä yrityksen yhteiskuntavastuu
  • tunnistaa perustaidot ja –kokemuksen, joiden kautta em. tietoja käytetään käytännössä yritystoiminnassa
  • hallitsee perusteet yhteistoiminnallisen yrittäjyyden edellyttämistä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidoista
  • saa omakohtaisen näkemyksen yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta
  • omaksuu peruskyvykkyydet johtaa itseään yrittäjämäisesti  ja  asenteen toimia rohkeasti

Yrittäjyyteen oppiminen kaikissa koulutusohjelmissa on kuvattu opetussuunnitelmissa. Osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee perusasiat yrittäjyydestä ja tietää yritystoiminnan mahdollisuudet oman alansa palvelujen tuottajana ja kehittäjänä. Hän oivaltaa yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtonaan ja sitä tukevat mahdollisuudet omissa opinnoissaan.

Jokainen opiskelija voi hakea mahdollisuutta suorittaa osa opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisessä yrittäjyyden Generator –kehittämisympäristöissä, johon JAMK-hautomo kuuluu. Niihin valitaan JAMK:n eri yksiköiden opiskelijoista yrittäjät ja yrittäjäkandidaatit seuraaviin ryhmiin: (1) olemassa olevat yrittäjät, (2) liikeideaa kehittämässä olevat opiskelijat perustaakseen yrityksen tai periäkseen yrityksen sukupolvenvaihdoksessa ja (3) yrittäjyyden laukaisualusta niille opiskelijoille, joilla vahva intentio ja yrittäjäominaisuuksia, mutta ei välttämättä vielä liikeideaa. JAMK- hautomossa opiskelija jatkaa syvemmälle oman yrittäjyytensä kehittämistä. Henkilökohtainen /ryhmäkohtainen ohjaus sekä käytännössä oppiminen ovat hautomon olennaisia elementtejä. Opintoja voidaan suorittaa JAMK-hautomossa 15 – 60 opintopisteen verran. Opiskelijoita pyritään ohjamaan aktiivisesti myös kansainvälisyyteen mm. tukemalla Born Global -ajattelua. Myös harjoittelu on mahdollista tehdä yrittäjäpainotteisesti, esimerkiksi oman yrityksen kehittämisenä tai työnä yhteistyöyrityksessä. Lisäksi on mahdollista valita JAMKin yhteisistä tarjotinopinnoista soveltuvia, yrittäjyysosaamista vahvistavia opintojaksoja.

Toteutus

JAMK on toteuttanut yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa SUPERCOACH® ENTERPRENEURIAL TRAINING (jäljempänä SET®) –valmennusohjelmaa vuodesta 2004 lähtien. SET® on alun perin San Diegossa USA:ssa käynnistetty yrityskehittämistoiminta, jossa tutkimus- ja teknologiapohjaisista yritysideoista kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysidean omistajien kanssa 8 viikon aikana koulutus-, valmennus- ja coachauspohjaisesti lyhyitä, max. 15 minuuttia kestäviä, rahoittajille suunnattuja yritysesittelyitä. Valmennuksen on kehittänyt JAMKin kumppanina toimiva EnableVenture Inc., jonka perustaja Sharon Ballard on ollut mukana alusta saakka Jyväskylän toteutuksissa. JAMKin puolelta yrityscasen kehittämiseen on kytketty myös opiskelijat. Valmennuksen aikana opiskelijoista muodostetaan tiimi, jossa opiskelijat toimivat ns. student coacheina caseyrittäjän tukena. Kyseiset opiskelijat on saatu liitettyä ”reaalimaailman todelliseen yrittäjyyden oppimisympäristöön”.

SET®-valmennuksissa on kysymys yrityscasejen (start-up tai tutkimustulosten kaupallistamisesta kiinnostunut T&K-ryhmä) kehittymisen tukemisesta. Näiden valmennuskäytäntöjen hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että yritysidean taustalla olevat henkilöt autetaan oppimaan ja ymmärtämään, mitä globaalissa bisneksessä yleensä vaaditaan ja miten heidän bisnescasensa toimii: Millaisiin arvoketjuihin idea sopii parhaiten, millaista arvoa pystytään tuottamaan asiakkaille / partnereille, millaisia strategisia toimenpiteitä tarvitaan, millainen kasvurahoitus tarvitaan jne., siis ”idean omistajat oppivat ymmärtämään, millaisessa liiketoiminnassa tulevat olemaan. SET ®valmennusta toteutetaan eri puolilla maailmaa (USA:ssa 200 yliopistossa, Skotlannissa, Kiinassa jne.), mutta ainoastaan Suomessa ja JAMKissa valmennuksen toteuttamiseen on kytketty mukaan opiskelijat ja valmennus on osa koulutusohjelmaa (International Business).

Hyvinvointialalla (HYVI) yrittäjyyteen kasvua pyritään tukemaan opintojen alkuvaiheesta lähtien ohjaamalla opiskelijoita hyvinvointiyrittäjyyden yrittäjyyspolulle. Yrittäjyyspolun johtavana ajatuksena on mahdollistaa opiskelijalle avoin ja autenttinen oppimisympäristö omien yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseksi ja oman yrityksen perustamiseksi. Opiskelijoita kannustetaan omatoimiseen yhteydenpitoon alueen yrityksiin ja yhteisöihin ja järjestöihin. Yrittäjyysopintoja ja oppimisympäristöjä ja verkostotoimintaa on kehitetty ja kehitetään edelleen eri T&K -hankkeiden puitteissa (mm. Wentre 2005- 2007, Liikku – hanke 2010- ), opintojen suunnittelussa, tutor-toiminnassa ja harjoittelussa, opettajien valmennuksessa ja verkko-opetuksessa. Lisäksi yksittäiset opiskelijat tekevät opinnäytetöitään joko yhdessä yrityksen kanssa tai oman yritysidean kehittämiseksi. Yrittäjyyspolkulaisia ohjautuu JAMKin yrityshautomoon, kun yritysidea on liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa.

HYVIllä on Keski-Suomen alueella kanta-asiakassuhteita hyvinvointiyrityksiin ja julkisiin sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin ja tavoitteena on laajentaa ja syventää yritysyhteistyötä hyödyntäen mm. uutta viestintäteknologiaa.  Sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa opiskelijat voivat opiskella yrittäjämäisesti ammattiopintoihin kiinnitettyjen yrittäjyysopintojen mukaisesti. Vuosina 2010- 2012 sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat valita yrittäjyysopintoja 5-60 opintopistettä tutkintoon johtavissa opinnoissaan. Opetussuunnitelman uudistuksen myötä yrittäjyysopintoja arvioidaan ja kehitetään erityisesti kansainvälisyyden, pedagogiikan ja hyvinvointiyrittäjyyden toiminnan ja uusien palveluinnovaatioiden  näkökulmista.

GENERATOR – tulevaisuuden oppimisympäristö yrittäjyyteen on JAMKissa toimiva monialainen, tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvä, luovan yrittäjyyden toimintaympäristö. Tässä yrittäjyyden toimintaympäristössä päätoiminen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan koordinaattori eli Moderaattori vastaa yrittäjyyshautomo ja –valmennus toiminnasta, johon yhdistetään TULI –toiminta (Tutkimuksesta ja kehittämistoiminnasta liiketoimintaa –konsepti). Yrittäjyyshautomoa ja –valmennusta käytännössä ohjaavat yksiköissä olevat yrittäjyysvalmentajat. T&K –kehittämispalvelut, koulutuksen kehittämispalvelut sekä tietohallintopalvelut tukevat Moderaattorin johtamaa toimintaa. Tähän toimintaan nivoutuu tarkoituksenmukaisella tavalla uudet oppimisympäristöjen ja –teknologioiden sovellukset.

Generator-toimintaympäristössä käynnistetään myös T&K –kehittämispalvelut –tiimin tukemana projektihautomotoiminta, jonka tarkoituksena on tehostaa ja kiihdyttää uusien projektiaihioiden jalostumista T&K –hankkeiksi vuorovaikutuksessa edellisten toimintojen kanssa. Moderaattori koordinoi sitä, että opinnäytetöitä eri aloilta kytketään innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan aktivointiin painoalojen ja kärkien ns. meritoituneen asiantuntija –mallin mukaisesti. Painoalojen ja aluekehittämisen kärkien kehittäminen hoidetaan JAMKin kokeneen asiantuntijan johdolla. Toimintaan liitetään valikoituneiden opiskelijoiden oppimisprojekti- ja opinnäytetyöt. Meritoitunut asiantuntija vastaa siitä, että painoaloille ja/tai kärjille asetetut tavoitteet toteutuvat ja että hän kokoaa ympärilleen nuoremmista kollegoista ja opiskelijoista työryhmiä tai tiimejä, joiden työskentelyn avulla tuotetaan laadukkaita opinnäytetöitä, oppimisprojekti-tuotoksia, maksullista palvelutoimintaa ja mahdollisesti laajentuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Koulutusyksikkö turvaa meritoituneelle asiantuntijalle tätä tehtävää varten riittävät työresurssit ja opiskelijoiden ohjauspalvelut.

Lisätiedot: Sinikka Hakkarainen ja Riku Ojanperä, sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

Lähde: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php