Opettajankoulutuslaitos (OKL), Jyväskylän yliopisto

Yrittäjyyskasvatusopintojen malli opettajankoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa

Taustaa

Yliopisto-opiskelijan tulisi opintojensa myötä oppia itsenäiseen ja vastuulliseen opiskeluun sekä tutkimiseen. Opettajaksi opiskelevien osalta opintojen myötä kehittyy myös vastuu muiden, erityisesti lasten oppimisesta ja kasvattamisesta. Vaikka opettajaksi opiskelevista, niin luokan- kuin aineenopettajaksi opiskelevista, on olemassa eri stereotypioita, ei tyypillistä opettajaksi opiskelevaa ole olemassa. Useaa heistä kuitenkin yhdistää samanlainen arvopohja, johon kuuluu vahva toisista välittäminen, yhteisöllisyys ja pyrkimys yhteiseen hyvään. Koska valtaosa opettajaksi opiskelevista on iältään 20─30-vuotiaita, he elävät vahvaa itsenäisen elämän alkuvaihetta, jota kuvaa oman elämän rakentaminen ja myös itsensä etsiminen, itsetuntemuksen vahvistuminen. Nämä piirteet ovat yleisiä kaikille yliopisto-opiskelijoille.

Tavoitteet

Yrittäjyyskasvatusta Jyväskylän yliopistossa antavat opettajankoulutuslaitos sekä Kauppakorkeakoulu. Periaatteiltaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet eivät poikkea muusta yliopistollisesta koulutuksesta: perusperiaatteena on asettaa yrittäjyyskasvatus tutkimisen kohteeksi esittämällä seuraavia kysymyksiä:

•                          Mitä on yrittäjyyskasvatus?

•                          Millaisen teoriamuodostuksen kautta yrittäjyyskasvatus rakentuu?

•                          Mitkä ovat keskeisiä yrittäjyyskasvatuksen käsitteitä?

•                          Mitä on yrittäjyyskasvatuspedagogiikka?

Toteutus

Yrittäjyyskasvatuksen kursseja on tarjolla opettajankoulutuslaitoksessa sekä aineopinnoissa että syventävissä opinnoissa, yleensä kaksi 3 op:n opintojaksoa/vuosi. Kaikille kursseille on tyypillistä toiminnallisuus ja oppijalähtöisyys. Kussakin kurssissa on erityinen teoreettinen näkökulma, jota sovelletaan kurssiin liittyvässä projektitehtävässä. Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavalla yhteistyökurssilla keskeinen sisältö on tarkastella sitä, mitä yrittäjyyskasvatus on – teoriassa ja käytännössä. Projektitehtävä toteutetaan jossain koulutusorganisaatiossa, yleensä perusopetuksen kouluissa tai nuorisotoiminnan järjestössä. Syventävällä kurssilla näkökulma kohdistuu oppivan organisaation käsitteeseen ja projektitehtävän toimintaympäristönä on yritys. Opetusharjoitteluista soveltava harjoittelu (maisterivaiheessa) on mahdollisuus suorittaa yrittäjyyskasvatuksellisella painotuksella. Lisäksi tutkielmaopintojen aihepiiri voi olla yrittäjyyskasvatuksesta.

Koska yrittäjyyskasvatus sitoutuu erityisesti kahteen tieteenalaan – kasvatustieteeseen ja taloustieteeseen, molempien opintoja tarvitaan. Oheisen mallin mukaisesti luokanopettajaopiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintoja yrittäjyyskasvatuspainotteisesti. Tässä mallissa substanssiopinnot opiskellaan taloustieteellisessä tiedekunnassa yrittäjyyden yksikössä ja kasvatusta koskeva osuus puolestaan osana luokanopettajakoulutuksen kursseja. Tarjottavien kurssien lisäksi opiskelijalla on huomattava määrä itsemääräämisoikeutta omiin opintoihinsa, erityisesti tutkielma opintoihin (kandidaatin tutkielma ja pro gradu -tutkielma). Näin opiskelijan on mahdollisuus suunnata opintojaan useita kymmeniä opintopisteitä yrittäjyyskasvatusorientoituneesti.

Yrittäjyyskasvatus voi olla yliopistossa usean eri tieteenalan tutkimuskohteena. Opettajankoulutuslaitoksessa aiheesta on tehty muutama pro gradu -tutkielma, mutta koko yliopistossa se on useiden väitöskirjatöiden aiheena.

Lisätiedot: Matti Rautiainen, matti.rautiainen(at)jyu.fi ja Sonja Virtanen, sonja.virtanen(at)jyu.fi

Materiaalia opettajille:

Teknologiakasvatus ja tekninen työ

sivuaineen yhdellä opintojaksolla tuodaan yrittäjyyskasvatuksen näkökulma mukaan osaksi opiskelijoiden projekteja. Keväällä 2010 ja 2011 toteutuneista projekteista valittiin muutamia ja ne on koottu oppaaksi. Oppaassa olevien ideoiden on tarkoitus toimia opettajalle virikkeinä yrittäjyyskasvatuksen sekä teknologiakasvatuksen ja käsityön aihepiirien ideoinnissa ja toteutuksessa.

Yrittäjyyskasvatusta teknologisissa oppimisympäristöissä 1-6 luokille. Opettajan käsikirja 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php